EXPERTIS

En modern advokatbyrå med
gedigen erfarenhet och
kompetens inom brottmål

Advokatfirman Morgården är en renodlad brottmålsbyrå. Vi erbjuder ett förstklassigt försvar för den som är misstänkt för brott. Vår ambition är att alltid leverera marknadens bästa straffrättsliga rådgivning – oavsett storleken på uppdraget. Vår verksamhet genomsyras av fyra kärnvärden; kompetens, nytänkande, engagemang och empati.

Kompetens

Den som är misstänkt för brott bör givetvis välja en erfaren brottmålsadvokat. Erfarenhet är inte synonymt med hög ålder eller antal år som yrkesverksam advokat; det handlar snarare om huruvida advokaten är helt inriktad på brottmål, hur många rättegångar han deltagit i
och vilken typ av mål han hanterat.

Om man är osäker på om en advokat kan räknas som erfaren inom brottmål kan man besöka Advokatsamfundets hemsida, där symboliseras advokatens erfarenhet av ett till tre kugghjul.

1 kugghjul = Minst 2 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 20 rättegångar.
2 kugghjul = Minst 4 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 100 rättegångar, varav minst 25 med häktad klient.
3 kugghjul = Minst 6 års erfarenhet av uppdrag som försvarare och minst 300 rättegångar, varav minst 50 med häktad klient.

Den advokat som ännu inte uppnått grundläggande erfarenhet har inget kugghjul alls.

LÄS MER PÅ ADVOKATSAMFUNDETS HEMSIDA >>

Nytänkande

Vi är en modern brottmålsbyrå. Våra klienters behov av straffrättslig rådgivning förändras inte bara i takt med lagstiftningen, utan även när samhället och tekniken utvecklas. Vår goda kännedom om våra klienters verklighet, rörande allt från rådande värderingar och språkbruk till den senaste tekniken och apparna, är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda ett effektivt försvar. Vi har dessutom ett mycket gott kontaktnät inom vitt skilda kompetensområden såsom medicin, IT och kriminalteknik, vilket ofta är en stor tillgång för våra klienter i komplicerade straffrättsliga ärenden.

Engagemang

För oss är rollen som försvarsadvokat den finaste man kan ha i ett rättssamhälle. Vi brinner för att tillvarata våra klienters intressen och vår ambition är att uppnå bästa möjliga utfall i varje mål. 

Empati

Vår övertygelse är att en försvarsadvokat måste ha stor integritet och empati. Att vara misstänkt för brott innebär nämligen en stor påfrestning. Ovissheten och oron kan vara påtaglig under en långdragen polisutredning. Den som är misstänkt för ett allvarligt eller
stigmatiserande brott kan dessutom uppleva att de har hela samhället emot sig. Att vara frihetsberövad innebär givetvis ytterligare psykisk press. Vi står alltid tryggt och lojalt vid våra klienters sida under en svår period i deras liv!

Ett framgångsrikt försvar

Ju tidigare Du anlitar oss, desto större möjligheter har vi att tillvarata Dina intressen och säkerställa bästa möjliga utfall.

Ett uppdrag som försvarsadvokat bör inledas redan innan första polisförhöret. På så vis kan vi förklara den misstänktes rättigheter, misstankens innebörd och diskutera en hållbar försvarsstrategi. Vad som sägs i det första polisförhöret följer med under hela den
straffrättsliga processen, och kan få stor relevans vid en eventuell rättegång.

Om åklagaren begär den misstänkte häktad biträder vi vid häktningsförhandlingen, och gör vårt yttersta för att övertyga domstolen om att det inte föreligger tillräckliga skäl för häktning. Om den misstänkte blir häktad hjälper vi under häktningstiden till med praktiska
frågor. Vi besöker våra häktade klienter minst en gång per vecka.

Under förundersökningens gång håller vi oss underrättade om utredningsläget och uppdaterar våra klienter om vad som händer i ärendet. Vi deltar givetvis vid alla efterföljande förhör och andra viktiga utredningsåtgärder. Om den misstänkte är häktad överväger vi löpande vilka möjligheter som finns att få häktningen upphävd.

När förundersökningen är klar går vi igenom den tillsammans med klienten, och letar efter svagheter i bevisningen eller omständigheter som är till klientens fördel. I vissa fall kan vi övertyga åklagaren om att inte väcka åtal. Om det saknas utredningsåtgärder som skulle
kunna vara till den misstänktes fördel ser vi till att dessa blir utförda, antingen av oss själva eller genom polisen.

Om åtal väcks förbereder vi rättegången tillsammans med klienten. Vid behov anlitar vi egna experter för en second opinion rörande tekniska eller medicinska slutsatser som ligger till grund för åtalet.

Under rättegången gör vi vårt yttersta för en frikännande dom, eller för att gärningen ska få sin rätta rubricering och att påföljd och eventuellt skadestånd blir så lindriga som möjligt.

Efter rättegången analyserar vi domen och diskuterar ett eventuellt överklagande.

För oss är klienten alltid nummer ett

Vi är experter på straffrätt och åtar oss uppdrag över hela Sverige. Vi är huvudsakligen verksamma som försvarare men kan efter överenskommelse även åta oss andra typer av brottmålsrelaterade ärenden. 

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för brott har oftast rätt att få en offentlig försvarare utsedd för sig. Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare alltid förordnas, om den misstänkte begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för brott som ger fängelse i minst sex månader, om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet, om det är tveksamt vilken påföljd som kan bli aktuell eller om det av något annat skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller målets beskaffenhet behövs en offentlig försvarare (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Den offentlige försvararens arbete bekostas och betalas av domstolen. Om den misstänkte sedermera döms för brott och har en bra inkomst kan han under vissa omständigheter få betala tillbaka hela eller delar av arvodet till staten.

Är man missnöjd med sin nuvarande offentliga försvarare har man ofta rätt att byta. Orsaken kan vara t.ex. samarbetsproblem eller helt enkelt brist på förtroende för advokatens kompetens inom brottmål. Ibland kan man även uppleva att ens advokat inte har tillräckligt med tid eller engagemang för sin klients sak. Om man är missnöjd med sin nuvarande försvarsadvokat kan man kontakta oss så berättar vi hur man går till väga för att begära byte. En skicklig försvarsadvokat kan många gånger vara skillnaden mellan ett bra och dåligt utfall för den misstänkte.

Privat försvarare

Den som inte har rätt till en offentlig försvarare eller som av någon annan anledning hellre vill bekosta en brottmålsadvokat själv, t.ex. om man nekats att byta offentlig försvarare, kan anlita oss som privat försvarare. Vi utför då i stort sett samma arbete som en offentlig försvarare.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde utses ofta för den som utsatts för brott i nära relation, allvarligare våldsbrott eller sexualbrott. Efter överenskommelse kan vi åta oss uppdrag som målsägandebiträde. Målsägandebiträdets arbete bekostas av staten.

Övriga brottmålsrelaterade uppdrag

Vi åtar oss även andra typer av uppdrag som kräver straffrättslig expertis. Det kan exempelvis vara fråga om företag eller organisationer som behöver vägledning eller utredning i denna typ av frågor.