TJÄNSTER

För oss är klienten alltid nummer ett.
Läs mer om hur vi kan hjälpa Dig nedan.

Vi är experter på straffrätt och åtar oss uppdrag över hela Sverige. Vi är huvudsakligen verksamma som försvarare men kan efter överenskommelse även åta oss andra typer av brottmålsrelaterade ärenden. Här kan Du läsa mer om våra tjänster.

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för brott har oftast rätt att få en offentlig försvarare utsedd för sig. Är den misstänkte anhållen eller häktad ska offentlig försvarare alltid förordnas, om den misstänkte begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för brott som ger fängelse i minst sex månader, om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet, om det är tveksamt vilken påföljd som kan bli aktuell eller om det av något annat skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller målets beskaffenhet behövs en offentlig försvarare (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Den offentlige försvararens arbete bekostas och betalas av domstolen. Om den misstänkte sedermera döms för brott och har en bra inkomst kan han under vissa omständigheter få betala tillbaka hela eller delar av arvodet till staten.

Är man missnöjd med sin nuvarande offentliga försvarare har man ofta rätt att byta. Orsaken kan vara t.ex. samarbetsproblem eller helt enkelt brist på förtroende för advokatens kompetens inom brottmål. Ibland kan man även uppleva att ens advokat inte har tillräckligt med tid eller engagemang för sin klients sak. Om man är missnöjd med sin nuvarande försvarsadvokat kan man kontakta oss så berättar vi hur man går till väga för att begära byte. En skicklig försvarsadvokat kan många gånger vara skillnaden mellan ett bra och dåligt utfall för den misstänkte.

Privat försvarare

Den som inte har rätt till en offentlig försvarare eller som av någon annan anledning hellre vill bekosta en brottmålsadvokat själv, t.ex. om man nekats att byta offentlig försvarare, kan anlita oss som privat försvarare. Vi utför då i stort sett samma arbete som en offentlig försvarare.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde utses ofta för den som utsatts för brott i nära relation, allvarligare våldsbrott eller sexualbrott. Efter överenskommelse kan vi åta oss uppdrag som målsägandebiträde. Målsägandebiträdets arbete bekostas av staten.

Övriga brottmålsrelaterade uppdrag

Vi åtar oss även andra typer av uppdrag som kräver straffrättslig expertis. Det kan exempelvis vara fråga om företag eller organisationer som behöver vägledning eller utredning i denna typ av frågor.